Apache 2 – aktivace modulu rewrite (Linux)

  1. sudo a2enmod rewrite
  2. sudo service apache2 restart
  3. v konfiguračním souboru, např. .htaccess, povolit přepisování vlastností:

<Directory /var/www/>
    Options Indexes FollowSymLinks MultiViews
    AllowOverride FileInfo
    Order allow,deny
    allow from all
</Directory>