[mail function]
smtp_port = 25
sendmail_path = sendmail -t -i
mail.add_x_header = On
mail.log = /var/mail.log

 

Vlastimil Pošmura, 2020