Node.JS – Instalace Node.js v Ubuntu použitím Apt a NodeSource PPA

~$ cd

~$ lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Ubuntu
Description: Ubuntu 22.04.1 LTS
Release: 22.04
Codename: jammy

~$ node
Příkaz „node“ nebyl nalezen, ale je možné ho nainstalovat pomocí:
sudo apt install nodejs

~$ curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.x -o /tmp/nodesource_setup.sh

~$ nano /tmp/nodesource_setup.sh
….
export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
SCRSUFFIX=“_16.x“
NODENAME=“Node.js 16.x“
NODEREPO=“node_16.x“
NODEPKG=“nodejs“
….

~$ sudo bash /tmp/nodesource_setup.sh
## Installing the NodeSource Node.js 16.x repo…
## Populating apt-get cache…
+ apt-get update
Mám:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
Mám:2 https://ppa.launchpadcontent.net/trebelnik-stefina/grub-customizer/ubuntu jammy InRelease
Mám:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Mám:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Mám:5 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
## Confirming „jammy“ is supported…
+ curl -sLf -o /dev/null ‚https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/jammy/Release‘
## Adding the NodeSource signing key to your keyring…
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | gpg –dearmor | tee /usr/share/keyrings/nodesource.gpg >/dev/null
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 16.x repo…
+ echo ‚deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy main‘ > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo ‚deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy main‘ >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you…
+ apt-get update
Mám:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Mám:2 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
Mám:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Mám:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Mám:5 https://ppa.launchpadcontent.net/trebelnik-stefina/grub-customizer/ubuntu jammy InRelease
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 16.x and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | gpg –dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/yarnkey.gpg >/dev/null
echo „deb [signed-by=/usr/share/keyrings/yarnkey.gpg] https://dl.yarnpkg.com/debian stable main“ | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn

~$ sudo apt install nodejs
Načítají se seznamy balíků… Hotovo
Vytváří se strom závislostí… Hotovo
Načítají se stavové informace… Hotovo
Následující balík byl nainstalován automaticky a již není potřeba:
libpugixml1v5
Pro jeho odstranění použijte „sudo apt autoremove“.
Následující NOVÉ balíky budou nainstalovány:
nodejs
0 aktualizováno, 1 nově instalováno, 0 k odstranění a 12 neaktualizováno.
Nutno stáhnout 27,1 MB archivů.
Po této operaci bude na disku použito dalších 128 MB.
Stahuje se:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 nodejs amd64 16.17.0-deb-1nodesource1 [27,1 MB]
Staženo 27,1 MB za 3s (8 956 kB/s)
Vybírá se dosud nevybraný balík nodejs.
(Načítá se databáze … nyní je nainstalováno 331076 souborů a adresářů.)
Připravuje se nahrazení …/nodejs_16.17.0-deb-1nodesource1_amd64.deb …
Rozbaluje se nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) …
Nastavuje se balík nodejs (16.17.0-deb-1nodesource1) …
Zpracovávají se spouštěče pro balík man-db (2.10.2-1) …

~$ node -v
v16.17.0